Inspektor Ochrony Danych (IOD/DPO)

  • Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego
    dalej „inspektorem”, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37 rozporządzenia 2016/679.

Akty prawne mówiące o bezpieczeństwie danych

  • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku – Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. ( pkt.VI ),
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku,
  • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
  • RODO rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016r. Nr 119, s 1),
  • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz ust. 2018 poz. 1000)
paragraph-360093_640

© 2017

Click Me